Kvaliteedi tagamise tingimused
Send to friend

Esileht » Koolitus » Koolituskalender ja hinnad » Kvaliteedi tagamise tingimused

Kvaliteedi tagamise tingimused

Kinnitatud 23.03.2016

MTÜ Perekasvatuse Instituut

Tegevjuht Siiri-Liisi Kraav

Täiskasvanute koolituste kvaliteedi tagamise alused Perekasvatuse instituudis

1. Üldsätted

1.1 MTÜ Perekasvatuse instituut lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, õppekorralduse alustest ja ettevõtte põhikirjast.

1.2 MTÜ Perekasvatuse instituut pakub pedagoogika ja psühholoogia valdkonna ning sotsiaalteenustega seotud koolitusi.

1.3 MTÜ Perekasvatuse instituudi  missiooniks on ühiskonna tugevdamine perekonna kasvatusliku mõju toetamise kaudu. Perekasvatuse instituudis lähtuvad kõik koolitajad põhimõttest, et iga inimene ja iga laps on väärtuslik, temasse tuleb suhtuda lugupidamisega ja avatud ning heatahtliku tähelepanuga.

2. Sihtrühmad

2.1 MTÜ Perekasvatuse instituudi koolituste sihtrühmad jagunevad kolmeks: (1) kutsestandardiga seotud kutsekoolitused (põhiõpe ja täiendõpe; lapsehoidja kutse), (2) pedagoogika ja psühholoogia valdkonna erialade täiendkoolitused (lasteaiaõpetaja assistent, kasvatusnõustaja, kogemusnõustaja) ja (3) muud pedagoogika- ja psühholoogiavaldkonna koolitused (vanematele ja õpetajatele, lapsehoidjatele - motivatsioon, pedagoogiline suhtlemine, töötaja või lapsevanema jaksamine).

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 MTÜ Perekasvatuse instituut viib läbi koolitusi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele.

3.2 Koolitusgrupi suurus on loengutel kuni 30 osalejat, individuaalset lähenemist vajavatel koolitustel vähem, kuni 16 osalejat.

3.3 MTÜ Perekasvatuse Instituut tagab igale koolitusest osalejale einestamiseks ning kohvipausiks vajaliku ruumi ja köögitehnika.

4. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

4.2 MTÜ Perekasvatuse instituut õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 1. õppekava nimetus;
 2. õppekavarühm;
 3. Õpiväljundid;
 4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 6. õppe sisu;
 7. Õppekeskkonna kirjeldus;
 8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus;
 11. vajadusel viite kutsestandardile ja selle kutsetasemele

4.3 Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest, iga koolituse kirjelduse juures tuuakse välja õpiväljundid.

4.4 Kõik MTÜ Perekasvatuse instituudi koolitused põhinevad teaduslikel uuringutel ning tänapäevastel teooriatel pedagoogikast ja psühholoogiast.

5. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

5.1 Kõik MTÜ Perekasvatuse instituudi koolitajad omavad vähemalt erialast magistrikraadi (või sellega võrdsustatud haridust).

5.2 Kõik MTÜ Perekasvatuse instituudi koolitajad tegelevad pidevalt ametialase enesetäiendusega, hoides end jooksvalt kursis oma õpetus-valdkonnas toimuvate ülemaailmsete uuendustega.

6. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

6.1 MTÜ Perekasvatuse instituut küsib peale iga koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet küsitakse kirjalikult paberkandjal.

6.2 MTÜ Perekasvatuse instituut kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

A. Weizenbergi 6-2, 10150, Tallinn tel: +(372) 5378 9092 e-mail: pki@pki.ee

Opus Online