Õppekorralduse alused
Send to friend

Esileht » Koolitus » Koolituskalender ja hinnad » Õppekorralduse alused

Õppekorralduse alused

Kinnitatud 23.03.2016

MTÜ Perekasvatuse Instituut

Tegevjuht Siiri-Liisi Kraav

 

MTÜ Perekasvatuse Instituut õppekorralduse alused

1.1. Täiskasvanute koolitusasutus MTÜ Perekasvatuse Instituut (registrikood: 80046571) lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivatest õigusaktidest ning teistest täienduskoolitusega seonduvatest dokumentidest.

1.2. MTÜ Perekasvatuse Instituut on täiskasvanute koolitusasutus, mis korraldab täienduskoolitust täiskasvanutele pedagoogika ja psühholoogia valdkonnas.

1.3. Õppetöö toimub aadressil A. Weizenbergi 6-2, 10150 Tallinn, Harjumaa ning teistes õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Tellimuskoolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides.

1.4. Õppetöö toimub kogu kalendriaasta vältel koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Koolitused toimuvad grupikoolitusena. Koolitusgrupi suurus loengutel on kuni 30 osalejat.

1.6. MTÜ Perekasvatuse Instituudi asjaajamis- ja õppekeel on eesti keel.

1.7. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

  1. õppekava nimetus;
  2. õppekavarühm;
  3. õpiväljundid;
  4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  6. õppe sisu;
  7. õppekeskonna kirjeldus;
  8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud konkreetsed õppematerjalid;
  9. õppe lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  10. koolituse läbiviimiseks vajaliku koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. MTÜ Perekasvatuse Instituut kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, telefoni number ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele .

2.2. MTÜ Perekasvatuse Instituut jätab endale õiguse koolitusprotsessi jäädvustada foto-, audio- ja videosalvestistena ning neid salvestisi avaldada enda valitud kanalites õppe- ja turunduse eesmärkidel. Igal asjasse puutuval koolitusel osalejal (lektor, õpilane) on õigus anda märku õppekorraldajale, kui ta ei soovi enda isikut sisaldavate salvestiste avaldamist.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda e-posti koolitus@pki.ee teel. Registreerumise kinnituse saadame e-posti aadressile peale registreerumistasu laekumist või Töötukassa kinnituskirja saabumist.

3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot MTÜ Perekasvatuse instituut õppekorraldajalt, kelle kontaktid on toodud kodulehel www.pki.ee/et/kontakt.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Kursustele registreerimisel kehtib registreerimistasu, mis tagab osalejale koha grupis. Registreerimistasu arvatakse õppemaksu hulka.

3.2.3. MTÜ Perekasvatuse Instituudil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamise. Koolituse tühistamisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse ettemakstud koolituse tasu tagasi kahe nädala jooksul kursuse ära jäämisest teatamisest alates.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on MTÜ Perekasvatuse Instituudi poolt õppegruppi arvatud ning kellel on tasutud registreerimistasu.

4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

5.2. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.

6. Koolituse eest tasumine

6.1. Koolituse eest tasutakse MTÜ Perekasvatuse Instituudi poolt elektrooniliselt esitatud arve alusel, vastavalt arvel toodud kuupäevadele.

6.2. Maksetähtaja ületamisel ja arve täies osas mittetasumise korral ei väljastata õppurile ei tunnistust ega tõendit.

6.3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

6.4. MTÜ Perekasvatuse Instituudile koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26. MTÜ Perekasvatuse Instituut edastab koolitatavate andmed ise elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile. Juhul, kui osaleja andmed ei kajastu mingil põhjusel eeltäidetud tuludeklaratsioonil, tuleb pöörduda MTÜ Perekasvatuse Instituudi õppekorraldaja poole.

7. Koolitusest loobumine

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada MTÜ Perekasvatuse Instituudi õppekorraldajat e-kirja teel aadressil koolitus@pki.ee.

7.2. Koolitusest loobumise teatamisel registreerimistasu ei tagastat

7.3. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.

7.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

7.5. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

8. Koolituse katkestamine

8.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, komandeering vms), siis kokkuleppel õppekorraldajaga saab õppija liituda järgmise grupiga.

9. Õppija õigused ja kohustused

9.1. Õppijal on õigus:

9.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus;

9.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;

9.1.3. saada teavet MTÜ Perekasvatuse Instituudi õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist MTÜ Perekasvatuse Instituudi süül ära jäänud kursuste eest;

9.1.5. lahkuda koolituselt omal soovil enne õppeperioodi lõppu.

9.1.6. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

9.2. Õppija on kohustatud:

9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja kooli töötajate korraldustele;

9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolitusruumide vara;

9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

10. Lektorite kvalifikatsiooninõuded

10.1. Lektorid peavad omama vähemalt erialast magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridust ja olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõesma.

11. Vaidluste lahendamise kor

11.1. MTÜ Perekasvatuse Instituudi ja õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

A. Weizenbergi 6-2, 10150, Tallinn tel: +(372) 5378 9092 e-mail: pki@pki.ee

Opus Online