Lapsehoidja täiendkoolitus
Send to friend

Esileht » Koolitus » Koolituste õppekavad » Lapsehoidja täiendkoolitus

Lapsehoidja täiendkoolitus

Õppekava nimetus: Erialane täiendkoolitus lastega töötavatele professionaalidele

Õppekavarühm: 761-Lastehooldus ja noorsootöö;

Viide kutsestandardile ja kutsetasemele:

Kutsenimetus – Lapsehoidja, tase 4, Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase - 4.

Lisainformatsioon kutse taastõendamise kohta Eesti Sotsiaaltöö Assotsatsiooni kodulehelt.

 

Õpingute alustamise tingimused: keskharidus, vanus vähemalt 18 aastat.

Õpiväljundid

 • Koolituse läbinud õppija on omandanud teadmised ja oskused järgmistes valdkondades:
 • Pedagoogiline suhtlemine - lastega, lapsevanematega
 • Väikelapse kohanemine päevahoius kiindumussuhte teooria taustal
 • Inimese elukaar läbi psühhosotsiaalse teooria
 • Haige väikelapse hooldamine ja põetamine
 • Väikelapse esmaabi
 • Kasvatusmeetodid
 • Lapse keeleline areng koolieelses eas
 • Ekraanimeedia lapse elus
 • Meeskonnatöö koolieelses eas lapse toetamiseks
 • Eneseareng, enese arengu juhtimine

Õppe kogumaht: 120 tundi, see koosneb loengutest, praktikumidest ning seminaridest. Täiendkoolituse kursuses ei sisaldu iseseisvat tööd.

Õppesisu

 • Pedagoogiline suhtlemine -
 • laste aktiivne kuulamine (8 tundi)  - aktiivne kuulamine, peegeldamine, kinnitamine, empaatia. Palvete sõnastamine. Saadaval olemine.
 • rasked kõnelused lapsevanemaga (8 tundi) - topeltsotsialiseerimine; lapse, hoidja ja vanema isiksus seoses lapsehoiuga seotud muredega; minasõnum; võrgustikutöö alused.
 • Haige väikelapse hooldamine ja põetamine (16 tundi) - lastehaigused, põetusmeetodid. Ravi ja meditsiinisüsteemi põhimõtted.
 • Väikelapse esmaabi (16 tundi) - väikelapse elustamine, esmaabi andmine traumade korral, haigusest põhjustatud kriitiliste seisundite korral.
 • Kasvatusmeetodid, kasvatuslike sekkumiste planeerimine ja teostamine (16 tundi) - kasvatus-eetika, biheiviorismi alused, positiivne ja negatiivne kinnitus, märgimajandus, karistuseta kasvatus.
 • Väikelapse kohanemine päevahoius kiindumussuhteteooria taustal (8 tundi) - kiindumus või seotus. Kiindumusstiilid. Erinevate kiindumusstiilide mõju lapse käitumisele ja kohanemisele; uute hoiulaste toetamine hoius.
 • Inimese elukaar läbi psühhosotsiaalse teooria (8 tundi)  - E. Eriksoni psühhosotsiaalse arengu teooria üld-ülevaade. Arenguülesanded. Kasvatuse abil arenguülesannete täitmise toetamine.
 • Lapse keeleline areng koolieelses eas (8 tundi)- kõne arengu alused - küpsemine, kasvukeskkond; lugema ja kirjutama õppimise toetamine.
 • Ekraanimeedia lapse elus (8 tundi) - ekraanimeedia mõju lapse ajule, arengule ja käitumisele; ekraanimeedia doseerimine; interneti lapsehoidjad jm võimalused ekraaniaja piiramiseks.
 • Meeskonnatöö koolieelses eas lapse toetamiseks (8 tundi) - meeskond, rollid meeskonnas; võrgustikutöö; koostöö põhimõtted.
 • Perekond kui lapse esmane kasvukeskkond (8 tundi) - perekond kui struktuur; perest lähtuvad raskused lapse elus; kärgpered; multikultuursed pered; lapse toetamine päevahoius lähtuvalt tema perekonnas toimuvast.

Õppekeskkonna kirjeldus:

 • koolitus toimub eesti keeles
 • koolitus toimub 120 akadeemilise tunni auditoorse tööna loengute, seminaride ja praktikumide vormis tunniplaani alusel

ppetöö toimub MTÜ Perekasvatuse Instituudi ruumides Tallinnas (A. Weizenbergi 6-2) või MTÜ Hingekeel ruumides Tartus (Vanemuise 65). Mõlemas koolituspaigas on ruumid avarad, valgusküllased, varustatud toolidega ning õppijal on võimalus märkmete tegemisel kasutada kirjutusalust. Õppetöö läbiviimiseks on lektoril kasutada arvuti, printer, projektor ja tahvel. Mõlemas koolituspaigas tualettruum, kätepesuvõimalus ja on võimalus teha kohvi/teed.

Õppematerjalid: lektorite poolt koostatud slaidid; lektorite poolt valitud ja viidatud artiklid, kirjandus;

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse võib läbida täismahus või valitud teemade kaupa. PKI poolt väljastataval tunnistusel on toodud eraldi välja kõik teemad, mille õppija on läbinud.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Kõik MTÜ Perekasvatuse instituudi koolitajad omavad vähemalt erialast magistrikraadi (või sellega võrdsustatud haridust). Lektorite CV’d on toodud siin.

Registreeri kursusele siin.

A. Weizenbergi 6-2, 10150, Tallinn tel: +(372) 5378 9092 e-mail: pki@pki.ee

Opus Online