Lapsehoidja koolitus
Send to friend

Esileht » Koolitus » Koolituste õppekavad » Lapsehoidja koolitus

Lapsehoidja koolitus

Õppekava nimetus: Lapsehoidja, tase 4 koolitus

Õppekavarühm: 761-Lastehooldus ja noorsootöö

Viide kutsestandardile ja kutsetasemele:

Kutsenimetus – Lapsehoidja, tase 4, Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase – 4.

Lisainformatsioon kutse andmise kohta Eesti Sotsiaaltöö Assotsatsiooni kodulehelt.

 

Õpingute alustamise tingimused: keskharidus, vanus vähemalt 18 aastat.
Õppima asuja arvestab, et lapsehoidja töö eeldab head vaimset ja füüsilist tervist, sh head nägemist, kuulmist ja liikumisvõimet ning õiguskuulekust.

Õppe kogumaht: 240 akadeemilist tundi (sh 160 ak tundi auditoorseid loenguid, 80 ak tundi juhendatud praktikat)

Sihtgrupp:

 • inimesed, kes soovivad töötada või tegeleda koolieelses eas lastega
 • inimesed, kes soovivad omandada teadmisi lapsehoidja tööst, lapse arengust, lapse kasvatamisest
 • inimesed, kes soovivad omandada praktilisi oskusi tulemaks toime koolieelses eas laste kasvatuses ja hoolduses.

Õppekeel: eesti

Koolituse eesmärk: Lapsehoidja IV kutsestandardile vastavate teadmiste ja oskuste omandamine

Õpiväljundid

Õppekava läbinud õppur:

 • on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused laste hooldamiseks ning nende arengu toetamiseks.
 • suudab kaasa aidata lapse füüsilisele, emotsionaalsele, intellektuaalsele ja sotsiaalsele arengule, arvestades perekonna vajadusi lapse hooldamisel.
 • lähtub oma töös lapse õigustest, heaolust ja turvalisusest.
 • on omandanud teadmised ja oskused osutamaks lapsehoiuteenust, mida võib pakkuda lapse kodus, lapsehoidja kodus või mujal lapsevanema poolt soovitud kohas.
 • on omandanud mõtteviisi ja hoiaku, mis on kooskõlas lapsehoidja kutse-eetikaga. Lapsehoidja on orienteeritud pidevale enesearendamisele ja uute teadmiste omandamisele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

 • koolitus toimub eesti keeles
 • koolitus toimub auditoorse töö (loengud, seminarid, diskussioonid) ja juhendatud praktikana tunniplaani alusel.
 • koolituse jooksul toimub vastavalt tunniplaanile 160 akadeemilist auditoorset tundi;
 • koolitus sisaldab juhendatud praktikat 80 akadeemilise tunni ulatuses

Õppetöö̈ toimub MTÜ Perekasvatuse Instituudi ruumides Tallinnas (A. Weizenbergi 6-2) või MTÜ Hingekeel ruumides Tartus (Vanemuise 65). Mõlemas koolituspaigas on ruumid avarad, valgusküllased, varustatud toolidega ning õppijal on võimalus märkmete tegemisel kasutada kirjutusalust. Õppetöö̈ läbiviimiseks on lektoril kasutada arvuti, printer, projektor ja tahvel. Mõlemas koolituspaigas tualettruum, kätepesuvõimalus ja on võimalus teha kohvi/teed.

Õppematerjalid: lektorite poolt koostatud slaidid; lektorite poolt valitud ja viidatud artiklid, kirjandus; Lapsehoidja Käsiraamat.

Lõpetamise tingimused ja valjastatavad dokumendid:

 • Õppekava läbimise eelduseks on osavõtt auditoorsetest loengutest 80% ulatuses.
 • Juhendatud praktika tuleb kõigil koolitusel osalejatel läbida täies mahus.
 • Esmaabi koolitus tuleb kõigil koolitusel osalejatel läbida täies mahus.
 • Eneseanalüüsi esitamine etteantud vormi järgi.
 • Koolituse läbimist hinnatakse mitteeristavalt.
 • koolituse lõpetanu saab tunnistuse lapsehoidja, tase 4 koolituse läbimise kohta ja tunnistuse esmaabikoolituse läbimise kohta

Hindamise eelduseks on

 • õppetööst osavõtu nõuete täitmine või erandkorras vastavalt kokkuleppele ja lisatöö̈ sooritamine;
 • korrektselt täidetud eneseanalüüsi esitamine (etteantud vormi järgi)
 • esmaabi eksami sooritamine vähemalt hindele “rahuldav”
 • koolituse käigus tehtavate teadmiste kontrollide läbimine

 

Koolitaja kompetentsi tagamine:

Kõik MTÜ Perekasvatuse instituudi koolitajad omavad vähemalt erialast magistrikraadi (või sellega võrdsustatud haridust). Lektorite CV’d on toodud siin.

Õppesisu

Turvalise keskkonna tagamine lapsele

 • töökeskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid, nende vältimine ja riskide vähendamine;
 • laste hoiuga seotud tööohutus-, töötervishoiu- ja hügieeninõuded;
 • kodumajandamise ja olmehügieeni põhialused;
 • ohutustehnika nõuded turvalise keskkonna loomisel ja säilitamisel.

Lapse kasvu ja arengu toetamine

 • lapse erinevad arengufaasid, ealised erinevused;
 • lapse füüsilist, psüühilist, emotsionaalset ning sotsiaalset arengut mõjutavad tegurid;
 • väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;
 • lapse kõne, taju, mõtlemise, fantaasia areng ja sotsiaalsed oskused;
 • kombeõpetus ja eetika;
 • eakohaste päevategevuste planeerimise ja läbiviimise alused.

Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine

 • puhtusekasvatus;
 • lapse vanusele ja arengule vastavad juhendamismeetodid;
 • lapse ealised erinevused ja individuaalne võimekus.

Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel

 • söömiskultuur (sh religioossed ja kultuurilised tõekspidamised) ja kombeõpetuse põhialused;
 • laste eakohase tervisliku toitlustamise põhimõtted ja toitumishügieeni reeglid;
 • menüüde koostamine vastavalt etteantud juhistele ja ravitoitlustamise alused.

Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine

 • lapse tervist ohustavad tegurid;
 • lapse tervist edendavad tegurid;
 • lapse tervisliku seisundi (kehatemperatuur, hingamine, eritamine jne) ja turvalisuse (lapse vanusele ja vajadustele vastav ohutu keskkond) jälgimine;
 • lapse esmaabi;
 • imiku ja väikelapse hooldamise ning põetamise alused;
 • puudega lapse hooldamise ning põetamise alused.

Koostöö̈ vanematega

 • lapsekasvatuse põhialused;
 • pedagoogika ja psühholoogia alused;
 • nõustamispõhimõtted;
 • suhtlemispsühholoogia alused.

Esmaabi andmine

 • lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
 • erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);
 • elustamise ABC;
 • esmaabivõtted ja –vahendid.

Arvuti kasutamine

 • põhiteadmised enamkasutatavatest programmidest (MS Office, veebilehitsejad) ja riistvarast;
 • veebikasutuse võimalused;
 • internetiturvalisus (käitumine internetis, ohud, probleemilahendus).

Lapsehoiuteenuse osutamine

 • kutse-eetika
 • lapsehoiuga seotud tööohutus- ja hügieeninõuded;
 • kutsealaga seonduvad õigusaktid
 • lapsehoid kui ettevõtlus

Registreeri kursusele siin.

A. Weizenbergi 6-2, 10150, Tallinn tel: +(372) 5378 9092 e-mail: pki@pki.ee

Opus Online