Tugiisiku koolitus
Send to friend

Esileht » Koolitus » Koolituste õppekavad » Tugiisiku koolitus

Tugiisiku koolitus

Õppekava nimetus: Tugiisik lastele ja noortele

Õppekavarühm: 761-Lastehooldus ja noorsootöö

Viide kutsestandardile ja kutsetasemele: puudub

 

Õpingute alustamise tingimused: keskharidus, vanus vähemalt 18 aastat.
Õppima asuja arvestab, et tugiisiku töö eeldab head vaimset ja füüsilist tervist, sh head nägemist, kuulmist ja liikumisvõimet ning õiguskuulekust.

Õppe kogumaht: 88 akadeemilist tundi.

Sihtgrupp:

 • Inimesed, kes soovivad omandada ja/või täiendada teadmisi tugiisiku tööst laste ja noortega.
 • Inimesed, kes soovivad pakkuda tugiisiku teenust kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele

Õppekeel: eesti keel

 

Õpiväljundid

Õppekava läbinud õppur:

 • omab ülevaadet ning oskab oma töös suunata, toetada, jõustada erivajadustega ja väärkoheldud inimesi ning vajadusel nende lähedasi.
 • omab empaatilise suhtlemise oskusi, teab ja tunneb erinevaid suhtlemisvorme ja – tasandeid.
 • oma töös lähtub teoreetilistest põhitõdedest ja neid kasutades - oskab analüüsida vanuselist ja arengulist eripära ning mõista kliendi vajadusi olenevalt tema olukorrast
 • teab ja oskab õigesti kasutada erialast termonoloogiat, lähtuda oma töös tugiisiku rollist, eetikast, õigustest ja kohustustest.
 • teab ning oskab mõista ning anda soovitusi seoses sotsiaalpoliitika alaste seaduste, kliendi õiguste ja kohustustega.

 

Õppekeskkonna kirjeldus:

 • koolitus toimub eesti keeles
 • koolitus toimub auditoorse tööna (loengud, seminarid, diskussioonid) tunniplaani alusel.
 • koolituse jooksul toimub vastavalt tunniplaanile 80 akadeemilist auditoorset tundi ning 8 tundi juhendatud praktikat

 

Õppetöö̈ toimub MTÜ Perekasvatuse Instituudi ruumides Tallinnas (A. Weizenbergi 6-2). Koolituspaigas on ruumid avarad, valgusküllased, varustatud toolidega ning õppijal on võimalus märkmete tegemisel kasutada kirjutusalust. Õppetöö̈ läbiviimiseks on lektoril kasutada arvuti, printer, projektor ja tahvel. Mõlemas koolituspaigas tualettruum, kätepesuvõimalus ja on võimalus teha kohvi/teed.

Õppetööga alustatakse oktoobris 2016 ja jaanuaris 2017 grupi täitumisel.

Õppetöö toimub tunniplaani alusel esmaspäevast reedeni kell 10:00 - 17:00.

 

Õppematerjalid: lektorite poolt koostatud slaidid; lektorite poolt valitud ja viidatud artiklid, kirjandus.

 

Lõpetamise tingimused ja valjastatavad dokumendid:

 • Õppekava läbimise eelduseks on osavõtt auditoorsetest loengutest 90% ulatuses.
 • Esmaabi koolitus tuleb kõigil koolitusel osalejatel läbida täies mahus.
 • Koolituse läbimist hinnatakse mitteeristavalt.
 • koolituse lõpetanu saab tunnistuse tugiisiku koolituse läbimise kohta ja tunnistuse esmaabikoolituse läbimise kohta


Hindamise eelduseks on

 • õppetööst osavõtu nõuete täitmine või erandkorras vastavalt kokkuleppele ja lisatöö̈ sooritamine;
 • esmaabi eksami sooritamine vähemalt hindele “rahuldav”
 • koolituse käigus tehtavate teadmiste kontrollide läbimine

 

Koolitaja kompetentsi tagamine:

Kõik MTÜ Perekasvatuse instituudi koolitajad omavad vähemalt erialast magistrikraadi (või sellega võrdsustatud haridust). Lektorite CV’d on toodud siin.

 

Õppesisu

Arengupsühholoogia 12t

 • Lapseiga ja noorus kui arenguetapid
 • Täiskasvanuiga
 • Vananemine ja surm
 • Arenguprobleemid

Sotsiaalpoliitika ja inimõigused 8t

 • Professionaalse tugiisiku teenuse olemus
 • Isiklik abistaja ja tugiisiku teenuse erinevus
 • Seadusandlus ja õigused ning kohustused tugiisiku töös
 • Teenuse osutaja rollid töötamisel  klientidega ja piirid tugiisiku töös
 • Isikuandmete kaitse

Suhtlemispsühholoogia ja pedagoogika alused 12t

 • Isikutaju ehk pertseptsioon
 • Partnerite vastastikune mõjutamine e. sotsiaalne interaktsioon

Probleemne käitumine lapse ja noorukieas 8 t

 • Probleemne käitumine, selle mõju edasisele arengule
 • Suhtlemine eriolukordades ja erivajadustega inimestega
 • Reageerimine käitumisprobleemidele
 • Probleemse käitumise põhjused, tagajärjed ja prognoosid

Psühholoogia 8t

 • Väärtushinnangud
 • Interaktsioon
 • Individuaalsed suhtlemisoskused
 • Koostöö/ meeskonnatöö.

Eripedagoogika alused 8t

 • Eripedagoogika ja –psühholoogia teoreetilised alused
 • Puude mõiste, olemus ja erinevad puude liigid
 • Nõustamise ja tegevusteraapia alused
 • Sotsiaalhoolekanne, seadusandlus. Tugiisiku koht sotsiaalhoolekandes, pädevus ja vastustus, koostöö.

Väärkohtlemine 8t

 • Vägivalla määratlemine
 • Vägivaldse käitumise liigid
 • Erinevate sugupoolte vaheline väärkohtlemine.
 • Vägivalla ennetamise võimalused ning tegelemine tagajärgedega.
 • Tugiisiku töö väärkoheldud inimestega.

Esmaabi andmine 16t

 • lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
 • erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);
 • elustamise ABC;
 • esmaabivõtted ja –vahendid.

 

Koolituse maksumus: 860€

Registreeri kursusele
siin.

 

A. Weizenbergi 6-2, 10150, Tallinn tel: +(372) 5378 9092 e-mail: pki@pki.ee

Opus Online